Internacjonalizacja

   Powrót do listy

Internacjonalizacja

Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wcześniej czy później wymusza na przedsiębiorcach rozszerzenia działalności do poziomu międzynarodowego. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej pozwala na znalezienie nowych rynków zbytu i zdobycie nowych klientów.

-Szczegółową analizę modelu biznesowego obejmującą m.in. przedmiot działalności, posiadane przewagi konkurencyjne, które dają możliwość wyróżnienia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, posiadane zasoby możliwe do wykorzystania w ekspansji zagranicznej, obszary do usprawnienia w ramach istniejących struktur biznesowych i obszary które należy zbudować w celu afektywnej realizacji strategii internacjonalizacji.
-Analizę potencjalnych rynków docelowych i ich uhierarchizowanie, wskazanie najbardziej perspektywicznych rynków dla danego przedsięwzięcia i możliwości ich zagospodarowania. W ramach analizy rynku, strategia internacjonalizacji zawiera analizę popytu na produkty przedsiębiorstwa, identyfikację i analizę potencjalnych klientów, analizę konkurencji i trendów branżowych w danym obszarze oraz analizę barier prawnych i ryzyka działalności.
-Proponowaną koncepcję wejścia na rynek perspektywiczny (model biznesowy internacjonalizacji) uwzględniająca określone działania reorganizacyjne, możliwe do wykorzystania kanały dystrybucji wewnętrzne i zewnętrzne, czy konieczne do pozyskania zasoby.
-Analizę kosztów i korzyści wdrożenia opracowanej strategii internacjonalizacji, źródła jej finansowania i oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia uwzględniające najbardziej prawdopodobne scenariusze.
-Syntetyczny plan działań z nakreśleniem harmonogramu realizacji, w którym strategia internacjonalizacji będzie realizowana i oceniana, a także sposoby weryfikacji realizowanych działań i oceny ich efektywności.