Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych działa od 13 października 2019.

   Powrót do listy

1

21.11.2019

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych działa od 13 października 2019.

Podatnicy będą mieć tylko kilka miesięcy na przekazanie do systemu nowego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych czyli o osobach, które sprawują rzeczywistą kontrolę nad spółką. Uruchomienie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (w skrócie CRBR) jest wynikiem wdrożenia dyrektywy UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Beneficjent

Do istniejących już rejestrów, jak np. do niedawno uruchomionej białej listy podatników, dołączył kolejny publicznie dostępny rejestr, tym razem zawierający informacje o strukturze własności przedsiębiorstw. Dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych polskich firm będą publicznie dostępne. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, beneficjentami rzeczywistymi właścicielami są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, posiadający decydujący wpływ na aktywność lub działania podejmowane przez spółkę.

Jakie informacje należy podać?

Firmy muszą się zarejestrować w systemie rejestru rzeczywistych beneficjentów do dnia 31 kwietnia 2020 r. i podać następujące informacje:

 1. dane identyfikacyjne spółki:
  • nazwa (firma)
  • forma organizacyjna
  • siedziba
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • NIP
 1. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • państwo zamieszkania
  • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Firmy zobowiązane do zgłaszania informacji do CRBR to:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych).

Informacje będą musiały zostać przekazane przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki za pośrednictwem strony internetowej rejestru i będą musiały być podpisane profilem zaufanym lub podpisem. Sankcje za brak zgłoszenia mogą wynosić nawet milion złotych.