1

24.10.2019

Biała Lista Podatników VAT

Od 1 września 2019 r. podatnicy mogą korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwia weryfikację danego kontrahenta na dany dzień. Wykaz udostępniany jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat.

Podmioty które znajdują się w nowym wykazie to głównie zarejestrowani jako podatnicy VAT. Dane podatników znajdujące się w nowym wykazie to min. nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON numer PESEL , numer w KRS o ile podmiot je posiada. Widoczny będzie adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz numery rachunków rozliczeniowych, – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Informacji zamieszczonych w wykazie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG albo poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (podmioty niewpisane do KRS, w tym podmioty zagraniczne) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Wskazane jest, aby podatnik przed dokonaniem przelewu sprawdził czy rachunek, na który chce uregulować należność znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, gdyż za brak dostosowania się do przepisów od 01.01.2020 będą groziły sankcje. Jeżeli płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł (czyli w kwocie zobowiązującej podatnika do dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego) zostanie dokonana na rachunek, który nie został ujęty w wykazie, to podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Jednakże odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie mogła być wyłączona w sytuacji, gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w ww. wykazie i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Ponadto podatnicy (w przypadku osób fizycznych – podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów (tzw. biała lista) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.