1

13.08.2019

Zmiany od 01.08.2019r. w PIT innych ustawach

Z dniem 01.08.2019r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 04.07.2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1394).

Za 2019r. zwolnienie dla osób do 26 roku życia stosuje się stosuje się za okres od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. do kwoty 35.636,67 zł (brutto) w przypadku:

– Zatrudnienia osoby do 26 roku życia osiągającej przychody ze stosunku służbowe-go, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
(art. 12 ust.1 ustawy PIT) oraz umów zleceń (art. 13 pkt 8 ustawy PIT)
– Do kwoty 35.636,67 zł
– Pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie o stosowaniu zwolnienia (zwolnienie stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano oświadczenie).

Zwolnienia w 2019r. nie stosuje się w przypadku braku oświadczenia (podatnik nie traci ulgi, gdyż może ja rozliczyć w zeznaniu rocznym za 2019r.)(przepisy przejściowe art. 5 wyżej powołanej ustawy DZ. U. z 2019r. poz.1394)

Na uwagę zasługuje brak zwolnienia w przypadku przychodów opodatkowanych zryczałto-wanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych lub od których zaniechano pobo-ru podatku. W tym w przypadku zatrudnienia młodych pracowników z zagranicy na podsta-wie umowy zlecenia, płatnik nadal będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku u źródła w wysokości 20% i wystawienia informacji IFT-1/IFT-1R.
(przepisy przejściowe art. 21 ust. 15 pkt 4 ustawy PIT).